Có cô bạn tình ngọt nước thế này không địt thì phí

Có cô bạn tình ngọt nước thế này không địt thì phí

Có cô bạn tình ngọt nước thế này không địt thì phí